20 apr. 2011

Bedimje dyn drift en hoopje op in wûnder


Bouw decor voor het Iepenloftspul De Skepershûn op het 'revueveldje' aan de Oude Groningerweg, Ferdivedaasje Jobbegea.

Sculpture Trouvée, Jubbega
Beeldenpark Friesland

Geen opmerkingen: