26 mei 2011


"Se spylje tige goed, foar as ik it besjen kin."
~ Erik Odekerk

Bouw decor voor het Iepenloftspul De Skepershûn op het 'revueveldje' aan de Oude Groningerweg, Ferdivedaasje Jobbegea.

Geen opmerkingen: