27 mei 2011

skimerich


"Bêste minsken, je kinne de foarútgong ommers net tsjinhâlde."
~ Amtner

Bouw decor voor het Iepenloftspul De Skepershûn op het 'revueveldje' aan de Oude Groningerweg, Ferdivedaasje Jobbegea.

Sculpture Trouvée, Jubbega-Schurega
Beeldenpark Friesland

Geen opmerkingen: